Församlingen

Citykyrkan i Linköping består av människor med olika åldrar och bakgrund som delar tron på Jesus. Med grund i Bibeln och medlemmarnas egen erfarenhet av Gud vill församlingen sprida det goda budskapet att människan kan bli räddad till evigt liv och få gemenskap med Gud genom att bli döpt och följa Jesus.


Församlingens strävan är att Guds omsorg och kärlek skall få prägla både den inre gemenskapen och det sätt som församlingen betjänar Linköping och omvärlden. Vi vill vara en öppen och välkomnande gemenskap. Alla de samlingar som annonseras ut är öppna för alla att delta i.


Vår kyrkobyggnad ligger på S:t Larsgatan 19 - mitt i centrala Linköping och vi är idag (april 2019) runt 90 medlemmar.


Citykyrkan är en frikyrkoförsamling som är en del av trossamfundet Evangeliska Frikyrkan. Detta är ett nygammalt samfund som bildades 1997 genom ett samgående mellan Helgelseförbundet, Fribaptistsamfundet och Örebromissionen, alla med sina rötter i 1800-talets folkväckelse i Sverige.
Evangeliska Frikyrkan har idag ca 300 församlingar med omkring 33 000 medlemmar över hela vårt land.

Historia

Församlingens rötter sträcker sig tillbaka redan till 1890-talets väckelse på landsbygden runt Linköping där Herren får använda Helgelseförbundets (HF) evangelister på ett mäktigt sätt. Ett flertal ungdomsföreningar / församlingar kom att bildas. Med den samhälleliga strukturförändringen tvingades emellertid verksamheterna att sakta flyttas in till städerna

1919 bildas så en bönegrupp i Linköpings stad för enskilda möten med bön, nattvardsfirande och missionsoffer. Bönegruppen är periodvis ganska aktiv och har t ex egen mötesverksamhet. Man samlades i hemmen till 1946, då HF:s expedition blev mötesplatsen.

Processen att ombilda bönegruppen till församling blir lång. Församlingen bildas först i december 1953 under namnet Salemförsamlingen då ca 20 personer med bakgrund inom bönegruppen sluter sig samman.

Efter församlingens bildande kom gudstjänsterna att hållas i en samlingssal vid Åbylundstorget men också tidvis i Svenska Frälsningsarméns lokaler som låg i samma kvartér som Citykyrkan nu ligger i. Citykyrkans nuvarande lokaler köptes in 1977 för 777.000. Tidigare har där varit både tidningskontor och bank. Citykyrkan invigdes året efter och 1984 bytte församlingen namn till Citykyrkans församling. Till församlingen anslöt sig Betaniaförsamlingen i Norsholm 1978 och Betaniaförsamlingen i Sturefors 1984.

Församlingens barn- och ungdomsarbete blev tidigt stor med verksamhet i Skäggetorp, Johannelund, Sturefors, Åbylund och sedan i centrum i Citykyrkan. Verksamheten är dock numer koncentrerad till centrum.

Församlingen består idag av cirka 80 medlemmar (jan 2014).

Vad erbjuder vi

Besök oss i Citykyrkan! Du är alltid välkommen att besöka i samband med de samlingar som annonseras ut. Vill du besöka vid en annan tidpunkt kontakta då vår pastor och boka en tid (kontaktinfo). Vid gudstjänsterna finns värdar som gärna visar att visa dig runt och svara på dina frågor.

Själavård. Om du har behov av ett själavårdssamtal och vägledning i olika livsfrågor, eller vill samtala om kristen tro, finns det möjlighet att träffa vår pastor för ett samtal.

Gå med i en Hemgrupp! Du som söker en lite mindre och djupare gemenskap med andra kristna kommer att få stor behållning av att vara med i en av våra hemgrupper.

Medlemsskap. Är du kristen och "kyrklös" är du naturligtvis varmt välkommen som medlem i Citykyrkan!

Information om aktuella aktiviteter hittar du under program

Vår vision

Utifrån vår teologiska och ideologiska grund vill vi som församling vara en gemenskap där människor:

 • möter Jesus Kristus som sin frälsare
 • blir inneslutna i en kärleksfull gemenskap
 • hjälper varandra till att leva ett trovärdigt kristet liv.

Församlingens vision kan sammanfattas på följande sätt:

Vårda – Vinna - Växa

 

 • Vårda
  Vi vill ta hand om varandra i församlingen och bilda en stark och kärleksfull gemenskap
 • Vinna
  Vi vill vinna andra människor till tro på Jesus Kristus.
 • Växa
  Vi vill att församlingen skall växa både till antal och mognad

Utöver visionen skall församlingen kontinuerligt utarbeta målsättningar och strategier som syftar till att vår vision uppnås.

För att konkretisera vår vision har vi valt att lyfta fram följande delområden i församlingslivet:

Gudstjänsten

Vi vill:

 • att gudstjänsten skall vara för hela människan och vara en gemenskap med Jesus i centrum. I en levande gudstjänst betonas Ordets förkunnelse, bön, tillbedjan, samt sång och musik till Guds ära.
 • förnya våra gudstjänster och skapa gudstjänstformer som både i stil och språk tilltalar dagens människor.
 • att mötesbesökaren ska uppleva en öppen och positiv atmosfär såväl i gudstjänsten som i gemenskapen.

Hemgruppen

Vi vill:

 • att varje medlem skall vara aktiv i en hemgrupp
 • att hemgrupperna skall ha fokus på gemenskap och lärjungaskap.
 • att hemgruppen ska vara en miljö där individen växer i sin tro och inspireras till personlig evangelisation.
 • att hemgrupperna arbetar utåtriktat så att de växer så att de på så vis kan delas.

Diakonin

Vi vill arbeta diakonalt både innanför och utanför församlingen genom:

 • att vara en utsträckt hand särskilt till utsatta grupper.
 • att alla skall känna sig välkomnade och älskade

Missionen

Vi vill:

 • att nya församlingar planteras och byggs.
 • motivera och skapa förutsättningar för ett personligt missions- och evangelisations engagemang. Det kan exempelvis gälla förbön, ekonomiskt och praktiskt stöd samt missionärs- och evangelisationstjänst lokalt, nationellt och internationellt.

Lärjungaskapet

Vi vill:

 • att församlingens medlemmar skall vara överlåtna lärjungar till Jesus Kristus.
 • ta vara på medlemmarnas olika gåvor. Genom att arbeta med gåvoupptäckande vill vi få rätt person på rätt plats med rätt motiv.
 • att medlemmarnas olika gåvor skall utvecklas och komma ännu mer i funktion
 • skapa delaktighet och engagemang i församlingen i en levande och fungerande organisation.

Enheten

Vi vill:

 • arbeta ekumeniskt för att uttrycka vår samhörighet med hela kristenheten för att förverkliga det gemensamma uppdraget
 • att vittnesbördet om vår församling ska vara "Se hur de älskar varandra".
 • att gemenskapen förenar medlemmarna i församlingen oavsett ålder, kön och klasstillhörighet

Vår tro

En av de allra första kristna bekännelserna är en kort och bra sammanfattning på den kristna tron:

"Jesus är Herren!"

Den apostoliska trosbekännelsen

Den apostoliska trosbekännelsen har sina rötter i det andra århundrandet och förenar de fyra kyrkofamiljerna (Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan, den lutherska kyrkan och frikyrkan) omkring en och samma bekännelse. Syftet med att gemensamt formulerar vår tro till en bekännelse är för att ena dem som bekänner sig till Kristus Jesus.

"Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv."

Baptistisk, Evangelikal, Karismatisk och Missionsinriktad

Citykyrkan är en del av trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK). Det finns fyra värdeord som vi vill skall känneteckna oss:

 • Baptistisk innebär att vår församling är en gemenskap av människor som personligen bekänt sin tro och låtit döpa sig. Jämlikhet och delaktighet är viktigt i den baptistiska traditionen.
 • Evangelikal anknyter till den klassiska kristna tron som är förankrad i Bibeln och understryker varje människas behov av att omvända sig och ta emot frälsning genom tro på Jesus. Lausannedeklarationen är ett central dokument som beskriver evangelikal tro.
 • Karismatisk lyfter fram det sätt som Gud agerar här och nu. Genom den Helige Ande tar vi emot frälsningen som innebär en verklig förvandling och upprättelse av människan. Genom att Anden tar plats hos den enskilda troende får vi kraft att leva det goda liv Gud tänkt och utföra den tjänst som han sänder oss att göra. Med Guds kraft närvarade är vi inte begränsade till människans resurser eller naturens lagar. Det övernaturliga blir naturligt.
 • Missionsinriktad innebär att församlingen finns till för att betjäna vår värd med ett fullt evangelium: Hela evangeliet till hela människan. Det innebär att vi i Linköping och ut över vår värld inte bara berättar om Jesus utan också genom att visa omsorg människors fysiska behov i handling visar på Guds kärlek och omsorg.

Tro, hopp och kärlek

Vår tro kan sammanfattas i begreppen tro, hopp och kärlek.

 • Tron vilar på vad Gud gjort i historien; skapelse, försoningen, givandet av Anden. Det är både händelser i historien och något som också vi kan uppleva idag. Vi har goda orsaker att lita på Gud.
 • Hoppet är grundad i tron och handlar om vad Gud kan och kommer göra i framtiden. Det handlar om förlåtelse och upprättelse här och nu för dem som vänder sig till honom. Det handlar också om ett evigt liv som väntar efter döden. Det handlar även om att Jesus skall komma åter för att slutgiltigt göra upp med ondskan och upprätta skapelsen.
 • Kärleken är "nu" - ögonblicket. Just nu lever vi i Guds kärlek och omsorg. Vi vill av allt vårt hjärta rikta vår kärlek till honom. Den kärlek Gud har gett vill vi låta prägla alla relationer med de människor vi har runt om kring oss.

Dop, nattvard & medlemskap

Precis som vi människor kan skilja oss mycket från varandra finns det olikheter mellan olika församlingars sätt att praktiskt uttrycka tron i livet. Mot denna bakgrund vill vi därför förtydliga vart Citykyrkan står trosmässigt i några frågor:

Alla som bekänner sig som kristna är välkomna att ta emot nattvard i vår kyrka. Vi har en baptistisk dopsyn och döper alltså på tro och bekännelse. Vi erbjuder medlemskap i Citykyrkan genom dop eller flyttningsintyg från annan församling. Den som upplever sig hindrad att ta emot det dop som vi praktiserar kan vi under vissa omständigheter ta in som medlem enbart på bekännelse (Rom 10:9-10). I övrigt hänvisar vi till Evangeliska Frikyrkan avseende vår församlings- och samfundssyn.

Alla våra utannonserade gudstjänster och samlingar är öppen för alla – oavsett om man är medlem eller ej, kristen eller bara nyfiken.

Det viktigaste

Det viktigaste i kristendomen kan uttryckas genom en central bibeltext; det som brukar kallas för "Lilla Bibeln" (Joh 3:16):

"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv."

Gudstjänsten

Gudstjänsten är tillsammans med hemgrupperna hjärtat i församlingen. Där träffas unga och gamla för att tillsammans möta Gud, höra Guds ord predikas, lovsjunga och upphöja Jesus och be för och med varandra.

Vi har en längtan efter att varje gudstjänst ska vara ett tillfälle där alla som kommer får möta Gud. Han vill möta våra behov, undervisa oss och ge oss kraft för varje dags behov.

I gudstjänsten har predikan en sin naturliga plats. Eftersom vi tror att Bibeln är Guds ord till oss utgår vi alltid ifrån bibelordet. Predikningarna spelas in och finns tillgängliga på hemsidan.

Bön  är också en viktiga del av vår gudstjänst. I Matt.7:8 står det att ”den som ber han får, och den som söker han finner”. Därför ber vi till Gud om både stora och små saker. I gudstjänsten tar bönen lite olika uttryck. Dels ber vi för olika böneämnen gemensamt och dels finns det alltid möjlighet till personlig förbön där någon har tid att be för just dig.

Lovsång ger oss möjlighet att ge tillbaka lite av det som Gud har gett oss. Vi får upphöja och visa vår uppskattningen för den han är och vad han gör. Det gör också att vi får rätt perspektiv på förhållandet mellan oss och Gud. Vi sjunger gärna både nyare sånger och äldre psalmer.

Barnen har en naturlig plats i vår församling, så även i gudstjänsten. Under gudstjänsttid har vi söndagsäventyr för barnen. Där undervisar vi barnen från Bibeln, de sjunger, leker och pysslar.

Vi vill att våra gudstjänster skall vara öppna och välkomnande så att både vana kyrkbänknötare och nyfikna besökare känner sig välkomna.

Välkommen till våra gudstjänster!

Söndagsäventyret

 

saventyr 2

Varje söndag under gudstjänsttid har vi "Söndagsäventyret" för barnen, eller som vi brukar säga, det är tur att det är gudstjänst på söndagar så att de vuxna har något att göra när det är Söndagsäventyret.

Söndagsäventyret är uppdelad i två grupper, kompisar för yngre barn och polare för äldre barn. Vi börjar med en gemensam samling där vi på olika sätt berättar om dagens ämne och sjunger. Sen delar vi in i grupperna då den äldre gruppen fördjupar sig i berättelsen och pysslar och den yngre gruppen gör något enklare pyssel och leker. Vi avslutar med en enklare andakt och sedan är det kyrkfika tillsammans med de vuxna.

Söndagsäventyret är till för barn från 3 år och uppåt. Barn som är yngre än två år får vara med i kompisgruppen tillsammans med en förälder/vuxen.

Hemgrupper

En av de viktigaste delarna i vår församling är hemgrupperna. Alla medlemmar är med i en hemgrupp. Där får man möjlighet till nära gemenskap med andra som delar tron.

Hemgruppernas samlingar innehåller några grundstenar, att dela gemenskap med fika, läsa Bibeln och prata om det kristna livet och att be, för och med varandra

Hemgruppen handlar mycket om att dela livet med varandra, både i med- och motgång. Det är en otrolig styrka att ha människor omkring sig som man kan dela de innersta tankarna och funderingarna med. Det är också väldigt skönt att få be tillsammans. Bönen binder samman oss på ett sätt som inte går att beskriva. När vi tillsammans kommer inför vår Gud och tackar honom och ber för olika saker, får vi en gemenskap som inte går att få på något annat sätt. Den gör oss till bröder och systrar i Herren.

Vill du vara med i en hemgrupp är du hjärtligt välkommen. Skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kontaktar vi dig för att leda dig till en hemgrupp.

Citycross

Om du ät tonåring är Citycross något för dig!

Var 3:e vecka hänger vi här i kyrkan, gör något roligt och arbetar med boken ”vägens folk”.

Har du frågor ring Annelie Larsson 070-6240327

Loading...