Vår vision

Utifrån vår teologiska och ideologiska grund, och med det dubbla kärleksbudet som riktmärke (Mark 12:28-33), uttrycks vår längtan i följande vision:

”Vi vill vara en församling som växer i kärlek till Gud, varandra och världen.”

Församlingens vision kan vidareutvecklas på följande sätt:

Vi vill växa i en kärlek som tar sig uttryck i ord och handling med tre riktningar:

Uppåt - Gud

Vi vill växa i att älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd och av hela vår kraft (Mark 12:30). Vår kärlek är ytterst ett gensvar på Guds kärlek, som älskat oss först (1 Joh 4:19). Vi strävar efter att vår kärlek uttrycks i en tillbedjan där vi med både ord och handling hyllar Gud som vår Skapare, Frälsare och Herre.

Inåt - Varandra

Vår kärlek till Gud tar sig också uttryck i kärlek till varandra (1 Joh 4:11, Joh 15:12). Vi hör ihop som Kristi kropp och är kallade till en gemenskap som ska präglas av kärlek, omsorg och ömsesidig aktning - där vi även hjälps åt att ta våra egna behov på allvar. Tillsammans som gemenskap söker vi vad det innebär att följa Jesus idag, vi strävar efter att växa i kristuslikhet, samt tränas i att betjäna varandra med de gåvor Anden ger för församlingens uppbyggelse.

Utåt - Världen

Som Kristi kropp är vi sända till den här världen för att medverka i Guds mission att upprätta brustna relationer mellan Gud och människor, relationen mellan människor, samt relationen mellan människan och skapelsen. Vi vill växa i en kärlek som förkroppsligar Guds kärlek i Linköping och ut över vår värld – allt för att göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd.

Värderingar

I förverkligandet av församlingens vision vill vi att några kärnvärden ska prägla och känneteckna det vi är och gör.

Jesus i centrum

Vi vill att Jesus ska stå i centrum i vår församling och vara den vi samlas runt, vänder oss till och försöker efterlikna. Det finns rum för skilda åsikter i teologiska frågor och betoningar, men centrum är och förblir evangeliet om Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare.

Familjär gemenskap

Vi vill vara en stor familj där alla åldrar får plats och där vi umgås och bygger relationer över generationsgränserna. Vi önskar lägga tyngdpunkten på att vara en enkel, varm och öppen gemenskap där människor kan känna sig sedda och välkomnade. Vi vill växa i att vara en kärleksfull gemenskap där man blir innesluten precis som man är, där vi visar varandra omsorg samt respekt i våra olikheter, medan vi tillsammans söker följa Jesus i denna tid.

Öppenhet för Anden

Vi vill ha en naturlig öppenhet för Andens ledning och verk i vår gemenskap. Vi tror att Anden är närvarande på många olika sätt och med mångsidiga uttryck vill verka för tröst, uppmuntran och uppbyggelse. Vi vill aktivt bjuda in Andens ledning, söka de andliga gåvorna, uppmuntra och ge utrymme att testa och träna i att dela med sig av Andens gåvor och ingivelser med varandra.

Betoning på hoppet

Vi vill att allt vi säger och gör ska präglas av det kristna hoppet. Vi ser ett stort behov i vår värld, och i våra egna liv, att ständigt lyfta fram det hopp vi har i Gud. Detta hopp är inte rotad i omständigheter, utan i Guds karaktär och Guds löfte att rädda och upprätta sin skapelse - där Jesu uppståndelse är en försmak på den framtid Gud lovat. Vi vill inte att betoningen på hoppet bara ska vara ord, utan ta kropp i form av konkreta handlingar som vittnar om att det finns hopp om upprättelse för alla människor och relationer. Genom Andens gåvor, kraft och ledning kan vi som församling bli en försmak av Guds rike i dess kommande fullhet.