Församlingen

Citykyrkan i Linköping består av människor med olika åldrar, bakgrunder och livssituationer som delar tron på Jesus. Vi samlas med Jesus i centrum och söker vad det innebär att följa Honom idag. 

Citykyrkan vill vara en familjär gemenskap där tyngdpunkten läggs på att vara en enkel, varm och öppen gemenskap där människor kan känna sig sedda och välkomnade. I vår gemenskap vill även ha en naturlig öppenhet för Andens ledning och verk i allt vi gör. Tillsammans lyfter vi fram det hopp som finns i Jesus och söker vägar att dela det vidare med andra.

Vår kyrkobyggnad ligger på S:t Larsgatan 19 - mitt i centrala Linköping och vi är idag (Januari 2023) runt 90 medlemmar.

 Varmt välkommen att ta kontakt eller besöka oss!

Historik

Församlingens rötter sträcker sig tillbaka redan till 1890-talets väckelse på landsbygden runt Linköping där Herren får använda Helgelseförbundets (HF) evangelister på ett mäktigt sätt. Ett flertal ungdomsföreningar / församlingar kom att bildas. Med den samhälleliga strukturförändringen tvingades emellertid verksamheterna att sakta flyttas in till städerna

1919 bildas så en bönegrupp i Linköpings stad för enskilda möten med bön, nattvardsfirande och missionsoffer. Bönegruppen är periodvis ganska aktiv och har t ex egen mötesverksamhet. Man samlades i hemmen till 1946, då HF:s expedition blev mötesplatsen.

Processen att ombilda bönegruppen till församling blir lång. Församlingen bildas först i december 1953 under namnet Salemförsamlingen då ca 20 personer med bakgrund inom bönegruppen sluter sig samman.

Efter församlingens bildande kom gudstjänsterna att hållas i en samlingssal vid Åbylundstorget men också tidvis i Svenska Frälsningsarméns lokaler som låg i samma kvartér som Citykyrkan nu ligger i. Citykyrkans nuvarande lokaler köptes in 1977 för 777.000. Tidigare har där varit både tidningskontor och bank. Citykyrkan invigdes året efter och 1984 bytte församlingen namn till Citykyrkans församling. Till församlingen anslöt sig Betaniaförsamlingen i Norsholm 1978 och Betaniaförsamlingen i Sturefors 1984.

Citykyrkan är idag en del av trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK). Detta är ett nygammalt samfund som bildades 1997 genom ett samgående mellan Helgelseförbundet, Fribaptistsamfundet och Örebromissionen, alla med sina rötter i 1800-talets folkväckelse i Sverige. Evangeliska Frikyrkan har idag ca 300 församlingar med omkring 33 000 medlemmar över hela vårt land. Läs mer: www.efk.se